Aprovació provisional de la llista d'admesos per a la plaça d'auxiliar administratiu/va

Divendres, 13 de febrer de 2015 a les 00:00

 

Havent finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/va en el Pla per a la Promoció de l’Ocupació (PPO) de l’Ajuntament de Callús.

 

De conformitat amb les bases reguladores aprovades per la Junta de Govern Local en data 2 d’abril de 2014, i en virtut de l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i de l’article 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local,

 

HE RESOLT:


PRIMER. Aprovar provisionalment les següents relacions d’aspirants admesos i exclosos:

 

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:

 

NIF

39.363.177B

39.380.544J

 

RELACIO D’ASPIRANTS EXCLOSOS:

 

No s’acredita la residència al municipi de Callús, amb una antiguitat mínima de 2 anys a comptar des del termini de presentació de sol.licituds

 

NIF

41.006.070Z

46.673.980B

39.375.381W

28.752.585D

 

SEGON. La composició del tribunal qualificador és la següent:

President/a : Montserrat Casas Vilardaga, Secretària-Interventora
Vocals : Ester Armengau Vilarrassa, Treballadora Social
Noemí Zomeño Remesal, Tècnica d’Atenció a les Persones
Marta Trujillo Puig, Arquitecta Tècnica
Secretària : Dolors Vilà Bardés, Administrativa

TERCER. Publicar en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntamentla llista dels aspirants admesos i exclosos, als efectes oportuns, així com la composició del tribunal qualificador.”

 

Darrera actualització: 25.01.2019 | 12:18