Organització municipal

Corporació

(Sessió plenària de data 17 de juny de 2023)

 

ERC-AM

Elisabet Hernández Del Arco. Alcaldessa

Maria José Moreno Funes. 1a Tinent d’alcalde

Antoni Vima Serra. 2n Tinent d’alcalde

Damià Zomeño López. 3r Tinent d’alcalde

Dulcis Santana Rona. Regidora

Eva Maria Ortiz Romero. Regidora

Alexandra Díaz Torrebadella. Regidora

 


JUNTS PER CALLÚS

Mercè Planagumà Obradors. Regidora

José Luís Martínez Sánchez. Regidor

Joan Capellà Vilurbina. Regidor

Daniel Martínez Romàn. Regidor

 

Règim de celebració de sessions

PLE

Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tindran lloc l’últim dimecres no festiu de cada mes a les 19:30 hores, si fos festiu, l’alcaldessa tindrà la facultat d’avançar o endarrerir la data de celebració dintre del mateix mes.

El mes d’agost no se celebrarà sessió ordinària del Ple de la Corporació.

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL* 

Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc setmanalment cada dimecres no festiu a les 17:30h hores, si és festiu, es podrà avançar o endarrerir la data de celebració dintre de la mateixa setmana. Se celebraran a la sala de regidors de l’Ajuntament de Callús.

Facultar a la senyora Alcaldessa per suspendre la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local durant el mes d’agost i per modificar el dia de celebració en períodes de Pasqua i/o Nadal, com a conseqüència dels períodes vacacionals, quan això no menystingui la gestió dels assumptes municipals.

 

Portaveus grups municipals

 • Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (AM)

Portaveu: Sr. Damià Zomeño López

 • Grup municipal de Junts per Callús

Portaveu: Sra. Mercè Planagumà Obradors

 

Nomenament tinents d’alcalde

1r tinent d’alcalde: Sra. Maria José Moreno Funes

2n tinent d’alcalde: Sr. Antoni Vima Serra

3r tinent d’alcalde: Sr. Damià Zomeño López

 

Membres de la Junta de Govern Local

President : Sra. Elisabet Hernández Del Arco

Regidors/es: Sra. Maria José Moreno Funes

                    Sr. Antoni Vima Serra

                    Sr. Damià Zomeño López

 

Organització política i administrativa. Àrees

L'organització política i administrativa de l'Ajuntament s'estructura en les següents àrees:

 1. Àrea de Territori
 • Regidoria d’Habitatge, Urbanisme, Sostenibilitat, Seguretat viària i Mobilitat: Dulcis Santana Roma,
 • Regidoria de Promoció econòmica: Antoni Vima Serra
 • Regidoria de Serveis i Manteniment, Via Pública: Damià Zomeño Lopez
 • Regidoria de Medi Ambient i Benestar Animal. Alexandra Díaz Torrebadella

 

 1. Àrea de Serveis Generals
 • Regidoria d’Hisenda i Recursos Humans: Antoni Vima Serra
 • Regidoria de Comunicació: Maria José Moreno Funes
 • Regidoria de Seguretat ciutadana i Protecció Civil. Damià Zomeño Lopez

 

 1. Àrea de Serveis a les Persones
 • Regidoria de Participació ciutadana, Drets Socials, Governança, Joventut, Memòria Històrica, Dones i Feminisme: Elisabet Hernández Del Arco
 • Regidoria d'Educació, Salut, Infància: Maria José Moreno Funes
 • Regidoria de Patrimoni, Turismes: Alexandra Díaz Torrebadella 
 • Regidoria d’Esports, Cultura, Gent Gran, Comerc i Consum: Eva Maria Ortiz Romero

 

Delegacions als Regidors i Regidores

En data 17 de juny de 2023 es va constituir l’Ajuntament de Callús d’acord amb els resultats obtinguts en les passades eleccions municipals celebrades el dia 28 de maig d’enguany.

L’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local disposa que el municipi exerceix la potestat reglamentària i d’autoorganització, competència aquesta que correspon a l’alcalde de la corporació d’acord amb l’article 21.1.a ) amb concordança amb l’article 53.1.a)  del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

En l’exercici de la competència d’autoorganització i en compliment del previst a l’article 23.4 de la LBRL l’alcalde pot realitzar delegacions de funcions en favor dels regidors.

Per tot l’anteriorment exposat i d’acord amb les competències que m’atorga l’article 21.1.a) de la Llei de Bases de Règim Local en concordança amb l’article 53.1.b)  de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

 

RESOLC :

Primer.- Creació de regidories i designació dels seus titulars :

1.- GOVERNANÇA

2.- DRETS SOCIALS

3.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA

4.- JOVENTUT

5.- MEMÒRIA HISTÒRICA

6.- DONES I FEMINISME

Regidor titular Alcaldessa: Sra. Elisabet Hernández del Arco

 

7.- EDUCACIÓ

8.- SALUT

9.- INFÀNCIA

10.- COMUNICACIÓ

Regidora titular : Sra. Maria José Moreno Funes

 

11.- HISENDA

12.- PROMOCIÓ ECONÒMICA

13.- RECURSOS HUMANS

Regidor Titular : Sr. Antoni Vima Serra

 

14.- SERVEIS

15.- SEGURETAT CIUTADANA

16.- VIA PÚBLICA

17.- PROTECCIÓ CIVIL

Regidor Titular : Damià Zomeño López

 

18.- URBANISME

19.- HABITATGE

20.- SOSTENIBILITAT

21.- SEGURETAT VIÀRIA I MOBILITAT

Regidora Titular : Dulcis Santana Roma

 

22.- ESPORTS

23.- CULTURA

24.- GENT GRAN

25.- COMERÇ I CONSUM

Regidora Titular : Eva Maria Ortiz Romero

 

26.- MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL

27.- PATRIMONI

28.- TURISME

Regidora Titular : Alexandra Díaz Torrebadella

Darrera actualització: 21.11.2023 | 11:46
Darrera actualització: 21.11.2023 | 11:46