Organització municipal

Corporació

(Sessió extraordinària del Ple de data 29 d'abril de 2020)

 

ERC-AM

Jordi Mas Antunes. Alcalde

Mireia Lladó Garcia. 1a Tinent d’alcalde

Lluís Martí Soldevila. 2n Tinent d’alcalde

Rosa Ginestà Boixadera. 3a Tinent d’alcalde

Marc Pusó Badia. Regidor

Alexandra Díaz Torrebadella. Regidora

Damià Zomeño Lopez. Regidora

Amàlia Moragas Domingo. RegidoraJUNTS PER CALLÚS

Marta Camps Ruiz. Regidora

Maria Vaquer Grasa. Regidora

Àngela Pujol Riu. Regidora

 

Règim de celebració de sessions

PLE

Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tindran lloc l’últim dimecres no festiu de cada mes a les 20 hores, si fos festiu, l’alcalde tindrà la facultat d’avançar o endarrerir la data de celebració dintre del mateix mes.

El mes d’agost no se celebrarà sessió ordinària del Ple de la Corporació.

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL* 

Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc setmanalment cada dimecres no festiu a les 19 hores, si és festiu, es podrà avançar o endarrerir la data de celebració dintre de la mateixa setmana. Se celebraran a la sala de regidors de l’Ajuntament de Callús.

Facultar al senyor Alcalde per suspendre la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local durant el mes d’agost i per modificar el dia de celebració en períodes de Pasqua i/o Nadal, com a conseqüència dels períodes vacacionals, quan això no menystingui la gestió dels assumptes municipals.

 

* Segons el Decret d'Alcaldia 126/2020, es va aprovar la modificació de l'hora de celebració de les sessions de la Junta de Govern Local. L'hora serà a les 13h i no a les 19h, llevat de l'últim dimecres de cada mes.

 

Portaveus grups municipals

 • Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (AM)

Portaveu: Jordi Mas Antunes

 • Grup municipal de Junts per Callús

Portaveu: Marta Camps Ruiz

 

Nomenament tinents d’alcalde

1r tinent d’alcalde: Mireia Lladó Garcia

2n tinent d’alcalde: Lluís Martí Soldevila

3r tinent d’alcalde: Rosa Ginestà Boixadera

 

Membres de la Junta de Govern Local

President : Sr. Jordi Mas Antunes

Regidors/es: Sra. Mireia Lladó Garcia

Sr. Lluis Martí Soldevila

Sra. Rosa Ginestà Boixadera

 

Organització política i administrativa. Àrees

L'organització política i administrativa de l'Ajuntament s'estructura en les següents àrees:

 1. Àrea de Territori
 • Regidoria d’Habitatge, Polígons i Industria. Jordi Mas Antunes
 • Regidoria d’Urbanisme, Serveis i Manteniment. Lluís Martí Soldevila
 • Regidoria de Mobilitat. Damià Zomeño Lopez
 • Regidoria de Medi Ambient i Benestar Animal. Alexandra Díaz Torrebadella
 • Regidoria de Sostenibilitat. Damià Zomeño Lopez

 

 1. Àrea de Serveis Generals
 • Regidoria d’Hisenda i Règim Intern. Jordi Mas Antunes
 • Regidoria de Comunicació. Damià Zomeño Lopez
 • Regidoria de Seguretat i Protecció Civil. Damià Zomeño Lopez

 

 1. Àrea de Serveis a les Persones
 • Regidoria de Participació, Turisme i Comerç. Mireia Lladó Garcia
 • Regidoria de Serveis Socials, Educació, Atenció a les Persones Grans, Dona i LGTBI. Rosa Ginestà Boixadera.
 • Regidoria de Cultura. Amàlia Moragas Domingo.
 • Regidoria d’Esports. Marc Pusó Badia
 • Regidoria de Salut. Damià Zomeño Lopez
 • Regidoria de Joventut. Alexandra Díaz Torrebadella

 

Delegacions als Regidors i Regidores

En data 15 de juny de 2019 es va constituir l’Ajuntament de Callús d’acord amb els resultats obtinguts en les passades eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig d’enguany.

L’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local disposa que el municipi exerceix la potestat reglamentària i d’autoorganització, competència aquesta que correspon a l’alcalde de la corporació d’acord amb l’article 21.1.a ) amb concordança amb l’article 53.1.a)  del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunña.

En l’exercici de la competència d’autoorganització i en compliment del previst a l’article 23.4 de la LBRL l’alcalde pot realitzar delegacions de funcions en favor dels regidors.

Per tot l’anteriorment exposat i d’acord amb les competències que m’atorga l’article 21.1.a)   de la Llei de Bases de Règim Local en concordança amb l’article 53.1.b)  de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

 

RESOLC :

Primer.- Creació de regidories i designació dels seus titulars :

1.-HISENDA

2.-HABITATGE

3.-POLÍGONS I INDUSTRIA

4.-RÈGIM INTERN

Regidor titular : Sr. Jordi Mas Antunes

 

5.- PARTICIPACIÓ

6.- COMERÇ

7.- TURISME

Regidora titular : Sra. Mireia Lladó Garcia.

 

8.-URBANISME

9.-SERVEIS I MANTENIMENT

Regidor Titular : Lluís Matí Soldevila

 

10.-SERVEIS SOCIALS

11.-EDUCACIÓ

12.-ATENCIÓ A LES PERSONES GRANS

13.-DONA I LGTBI

Regidor Titular : Rosa Ginestà Boixadera.

 

14.-ESPORTS

15.-COMUNICACIÓ

Regidor Titular : Marc Pusó Badia

 

16.-JOVENTUT

17.-MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL

Regidora Titular : Alexandra  Díaz Torrebadella

 

18.-SALUT

19.-MOBILITAT

20.-SOSTENIBILITAT

21.-SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL

Regidor Titular : Damià Zomeño López

 

22.-CULTURA

Regidora Titular : Amàlia Moragas Domingo.

 

Segon .- Creació de quatre àrees de treball :

1.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES : integrada per les Regidories de Participació, Joventut, Salut, Cultura, Serveis Socials, Educació, Atenció a les persones grans i Dona i LGTBI. Coordinadora Sra. Regidora: Rosa Ginestà Boixadera.

2.- ÀREA DE SERVEIS AL TERRITORI : integrada per les Regidories de Sostenibilitat , Medi ambient i benestar animal, Mobilitat , Habitatge, Urbanisme i Manteniment i serveis. Coordinador Sr. Regidor : Lluís Martí Soldevila.

3.- ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA : integrada per les Regidories de Polígons i Indústria, Comerç i Turisme i Comunicació. Coordinadora : Sra. Regidora Mireia Lladó Garcia.

4.- ÀREA DE SERVEIS GENERALS : integrada per les Regidories de Seguretat i Protecció Civil, Hisenda i Règim intern . Coordinador Sr. Alcalde Jordi Mas Antunes

 

Nomenament representants de la corporació a les entitats, institucions i organismes

Nomenaments els següents representants de la Corporació, als òrgans col·legiats següents:

 • Consorci Localret à Jordi Mas Antunes
 • Consorci del Bages per a la gestió de residus à Jordi Mas Antunes
 • Consorci d’atenció a la gent gran à Jordi Mas Antunes, Rosa Ginestà Boixadera, Lluís Martí Soldevila, Maria Vaquer Grasa
 • Consell Escolar Municipal à Rosa Ginestà Boixadera
 • Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona à Mireia Lladó Garcia
 • Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament à Jordi Mas Antunes
 • Mancomunitat Intermunicipal del Cardener à Jordi Mas Antunes
 • Bages Turisme à Mireia Lladó Garcia
 • Associació de propietaris forestals boscos del Bages Nord à Jordi Mas Antunes
 • Agrupació de defensa forestal Defensors del Bosc à Jordi Mas Antunes
 • Patronat del Casal del Poble à Lluís Martí Soldevila
 • Associació de Municipis per la Indepenència à Jordi Mas Antunes

 

Drets econòmics i règim de dedicació

Establir el règim d’assistències que seguidament s’indica:

 • Assistència a les sessions del Ple ordinàries i/o extraordinàries : 50 €/sessió.
 • Assistència a les sessions de la Junta de Govern Local ordinària i/o extraordinàries : 140 €/sessió .

 

Establir el règim de dedicació parcial dels regidors que ostenten delegacions en les regidories que s’indiquen seguidament :

 

Regidories

Import brut anual (12 mensualitats)

Dedicació mínima (mensual)
Esports, Sostenibilitat, Seguretat i Protecció Civil 7.320,00 € 28 h/m
Joventut, Medi Ambient i Benestar Animal 7.320,00 € 28 h/m
Salut, Mobilitat i Comunicació 7.320,00 € 28 h/m
Cultura 7.320,00 € 28 h/m

 

Establir a favor de cada Grup Municipal integrant de la Corporació una assignació econòmica de 160 € mensuals.

Darrera actualització: 24.11.2021 | 12:18
Darrera actualització: 24.11.2021 | 12:18